شناسنامه...

منم و یه شناسنامه ، یه شناسنامه کهنه
یه چند تا کاغذ پاره ، با یه اسم بی ستاره
همینه مدرک بودن ، یه اسم خالی و تنها
بعد عمری خونه ساختن ، بشی آواره دنیا

* * *
منم و تو که مثل من ، ساده غربت نشینی
توی این جنگل آهن ، خودتو تنها می بینی
ماییم و یادگاری ها ، چند تا عکس و ساک پاره
باز از اوج به صفر رسیدن ، خنده دار نیست گریه داره !
* * *
می دونم که کوه غم ها ، رو دلت سنگینی داره
می دونم که غم شهرت ، تو را آروم نمیذاره
اما هیچ وقت خیلی دیر نیست ، ما هنوزم  هم صداییم
واسه داشتن ایرون ، دست به دامن خداییم
* * *
منم و تو که مثل من ، ساده غربت نشینی
توی این جنگل آهن ، خودتو تنها می بینی
ماییم و یادگاری ها ، چند تا عکس و ساک پاره
باز از اوج به صفر رسیدن ، خنده دار نیست گریه داره !

0 نظرات: