ماهیت درون...


اگر شما در جائی که در مقابل کامپیوتر خود نشسته اید به تصاویر فوق نگاه کنید،سمت راست تصویر خانم ((آرام)) و سمت چپ تصویر آقای ((عصبانی)) را مشاهده می کنید.
از روی صندلیتان بلند شوید و هشت قدم به عقب بردارید،حال دوباره به تصاویر نگاه کنید.جای تصاویر آنها عوض خواهدشد!!! خارق العاده است،جای آنها عوض شده است!
این تصاویر جالب توسط
((فیلیپ ج.شینز)) و ((آد اولیوا)) از دانشگاه ((گلاسگو)) ایجاد شده اس.این تصاویر به نوبۀ خود گویا و مصداق رفتار و ماهیت درونی پنهان ما انسانها میباشد.آن تصاویر ساده نشان میدهند که همیشه آنچه را که میبینیم،واقعاً همانهائی نیستند که وجود دارند.
معلوم نیست که آنها چگونه این تصاویر جذاب را ایجاد کرده اند،بدون شک این کار در فتوشاپ نیز امکان پذیر نیست،شما چه فکر میکنید؟!