تفألی بر حافظ...

در سرای مغان رفته بود و آب زده
نشسته پیر و صلائی به شیخ و شاب زده
سبو کشان همه در بندگیش بسته کمر
ولی ز ترک کله چتر بر سحاب زده
                                                   شعاع جام قدح نور ماه پوشیده
                                                   عذار مغبچگان راه آفتاب زده
                                                   عروس بخت در آن حجله با هزاران ناز
                                                   شکسته کسمه و بر برگ گل گلاب زد
گرفته ساغر عشرت فرشته ی رحمت
ز جرعه بر رخ حور و پری گلاب زده
ز شور و عربده ی شاهدان شیرین کار
شکر شکسته سمن ریخته رباب زده
                                                   سلام کردم و با من به روی خندان گفت
                                                   که ای خمار کش مفلس شراب زده
                                                   که این کند که تو کردی به ضعف همت و رای
                                                   ز گنج خانه شده خیمه بر خراب زده
وصال دولت بیدار ترسمت ندهند
که خفته ای تو در آغوش بخت خواب زده
بیا به میکده حافظ که بر تو عرضه کنم
هزار صف ز دعاهای مستجاب زده  
حافظ

0 نظرات: