روزهای آخر اسفند...

روزهای آخر اسفند است و من تمام یازده ماه سترون را در این واپسین روزهای سال خلاصه کرده ام .در این روزهای آخر اسفند است که آسمان رگ غیرتش کرفته و گوشه چشمی به ما نموده که مبادا در عبور از خیابان های شلوغ شهر بدون باران عاشق شویم،و خود این تراژدی ناخواسته را کلید میزند!
روزهای آخر اسفند است و عزرائیل نبی یادش آمده است حساب های معوقه ی خود را بر روی زمین فانی تصویه نکرده است،و در طرفته العینی سفره ی هفت سینی را به حجله ی سیاهی مبدل میکند!
یا رب این روزهای آخر اسفند چه در خود دارد که در آن یازده ماه قبل از آن نمیتوان یافت؟
روزهای آخر اسفند برای پسته های خندان اما حکایت دیگریست،زیرا که فروردین،ماه خوشی برایشان نیست چرا که در روزهای آخر اسفند است که بهائی بس گزاف برایشان داده میشود و هر چه پس از آن است خزان عمر است و بس.
روزهای آخر اسفند است و ماهیان تنگ بلوری برای خود غوغائی راه انداخته اند چرا که میدانند شیشه ی عمرشان بسان تنگ بلور شکننده است.و اما من در روزهای آخر اسفند تازه یادم آمده است که فیل با آن وقار فیل گونه اش در هندوستان زندگی میکند و کاکائو در برزیل کشت میشود!

1 نظرات:

Mahta گفت...

روزهای آخر اسفند میشد که خوش باشیم اگر...